Česky | Anglicky
Mezinárodní spolupráce
 
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)

Spolupráce v oblasti krizového řízení na mezinárodní úrovni probíhá zejména v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), kde má Odbor krizového řízení má v gesci tři dopravní výbory civilního nouzového plánování NATO.

Výbor pro vnitrozemskou pozemní dopravu (PBIST)

Výbor pro leteckou dopravu (CAPC)

Výbor pro námořní dopravu (PBOS)

Jednotlivé dopravní výbory se zabývají koordinací opatření pro zajištění civilní nouzové připravenosti a pro krizové řízení na úrovni NATO a to včetně monitorování národních opatření. Konkrétní úlohy jsou řešeny v kontextu Ministerské směrnice civilního nouzového plánování NATO.

 
Evropská unie (EU)

Spolupráce v rámci Evropské unie je především zaměřena na řešení ochrany evropských kritických infrastruktur dle Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008, o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu.

 
Světová silniční asociace (PIARC)

SBěhem pracovního období 2008 a 2011 Světové silniční asociace zastupuje Odbor krizového řízení Českou republiku v technickém výboru pro operativní řízení rizik v rámci strategického tématu „Bezpečnost systému silniční dopravy“. Hlavním cílem uvedeného strategického tématu je zlepšit bezpečné a efektivní využívání silničního systému, včetně pohybu osob a zboží v silniční síti, za efektivního zvládání a řízení rizik spojených se silniční dopravou a životním prostředím.

 
Smluvní vztahy k ulehčení životně důležité civilní přeshraniční dopravy

Dne 23. dubna 1998 byla v Bonnu podepsána „Dohoda mezi vládou České republiky a Spolkové republiky Německo o ulehčení mezinárodní životně důležité civilní dopravy“. Jejím účelem je umožnit provádění životně důležité civilní přepravy osob a věcí pro zásobování obyvatelstva a hospodářství za krizové situace, kdy jsou uzavřeny na základě rozhodnutí některého smluvního státu jeho státní hranice.

V současné době se na expertní úrovni připravuje nový text Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ulehčení mezinárodní životně důležité civilní dopravy včetně prováděcího ujednání. Další kolo jednání se uskuteční v roce 2010 v Spolkové republice Německo.